شناسایی فرصت ها با ژئو مارکتینگ
تعیین استراتژی درست بر پایه تحلیل اطلاعات جامع با تلفیق آمیخته های بازاریابی با سیستم های اطلاعات مکانی اطلاعات جامعی در حوزه کسب و کار استخراج خواهد شد

 

 
سیستم های اطلاعات مکانی - GIS :
یک سامانه اطلاعاتی است که به تولید پردازش و مدیریت داده های مکانی می پردازد. به عبارت دیگر "GIS" یک سامانه رایانه ای برای مدیریت و واکاوی اطلاعات جغرافیایی بوده که توانایی گردآوری، ذخیره،واکاوی و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد .سیستم های اطلاعات مکانی بستری است که داده های مکانی و غیر مکانی در آن ذخیره شده و امکان برقراری ارتباط بین آنها فراهم می گردد و با با پردازش داده ها به درک بسیار جامعی از کسب وکار خود دست یابیم. خصوصیت مهم سیستم های اطلاعات مکانی برقراری ارتباط داده های غیر مکانی با داده های مکانی میباشد.
پارامتر های بسیار زیادی در سیستم های بازرگانی وجود دارد که بشدت با مکان در ارتباط است وجهت داده کاوی و استخراج اطلاعات از آنها سیستم های اطلاعات مکانی نقش بسیار مهم و انکارناپذیری را بازی می کند . از این پارامتر ها می توان به خصوصیات مختلف نظیر میزان حجم صادرات و –واردات به تفکیک کشورها نیازهایی از کشورها که از تحقیقات آنلاین شناسایی می شود و...طیف وسیعی از داده ها در سیستم های اطلاعات مکانی قابل ذخیره سازی پردازش و در نهایت - استخراج خروجی های مد نظر در قالب نقشه جدول و نمودار می باشد.
ژئومارکتینگ چیست؟

 

 

  • بررسی جامع و یکپارچه آمیخته های بازار یابی
  • تحلیل اطلاعات در قالب نقشه
  • داده کاوی بر پایه مکان
 
ارتباط آمیخته های بازاریابی با مکان

 

 
بررسی مناطق بر اساس طبقات رفاهی جهت شناسایی پتانسیل فروش محصول

 

 
بررسی پتانسیل فروش در محدوده های جغرافیایی

 

 
شناسایی فرصت ها بر اساس بررسی پارامترهای مختلف

 

 
مقایسه وضعیت فروش محصولات در مناطق مختلف

 

 
بررسی روند تغییرات فروش بر روی نقشه ها