مقدمه:
در عصر حاضر با بزرگتر شدن جوامع , جهان روز به روز پیچیده تر می شود و همین پیچیدگی باعث شده نیاز به اطلاعات جهت درک موضوعات و حل مسائل بیش از پیش احساس شود. هر سازمان نهاد گروه ویا فردی که دسترسی بیشتری به اطلاعات داشته باشد قدرتمند تر خواهد بود.و هیچ کسب و کاری هم از این قائده مستثنا نیست بخصوص در عصر حاضر کسب و کار بشدت رقابتی تر هم شده است. 80 % داده ها ماهیت مکانی دارند.از این رو برای پردازش جامع داده ها نیازمند بستر مبتنی بر مکان خواهیم بود. سیستم های اطلاعات مکانی این بستر را در اختیار قرار خواهد داد.

 

 
سیستم های اطلاعات مکانی - GIS :
یک سامانه اطلاعاتی است که به تولید پردازش و مدیریت داده های مکانی می پردازد. به عبارت دیگر "GIS" یک سامانه رایانه ای برای مدیریت و واکاوی اطلاعات جغرافیایی بوده که توانایی گردآوری، ذخیره،واکاوی و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد .سیستم های اطلاعات مکانی بستری است که داده های مکانی و غیر مکانی در آن ذخیره شده و امکان برقراری ارتباط بین آنها فراهم می گردد و با با پردازش داده ها به درک بسیار جامعی از کسب وکار خود دست یابیم. خصوصیت مهم سیستم های اطلاعات مکانی برقراری ارتباط داده های غیر مکانی با داده های مکانی میباشد.

 

 
پارامتر های بسیار زیادی در سیستم های کسب و کار وجود دارد که بشدت با مکان در ارتباط است و جهت داده کاوی و استخراج اطلاعات از آنها سیستم های اطلاعات مکانی نقش بسیار مهم و انکار ناپذیری را بازی می کند. از این پارامتر ها می توان به موقعیت جمعیت – مشاغل – اماکن مهم و ... اشاره کرد.
نمونه های انجام شده در کشورهای توسعه یافته:

 

 
سوالاتی در سیستم های تبلیغات محیطی وجود دارد که پاسخ آنها برای گروههای مختلف فعال در این کسب و کار ارزشمند است این گروهها شامل:
 1. سازمان های نظارتی
 2. صاحبین بیلبود ها
 3. شرکتهای تبلیغاتی فعال در زمینه تبلیغات محیطی
 4. کسب و کار های استفاده کننده از خدمات تبیغات محیطی
سوالات مطرح شده که پاسخ آنها بشدت وابستگی مکانی دارد
 1. پراکندگی انواع تبلیغات محیطی در شهر چگونه است؟
 2. آیا این پراکندگی متناسب با جمعیت می باشد؟
 3. این پراکندگی چه تناسبی با طبقات رفاهی شهر دارد؟
 4. آیا معیاری برای ارزش گذاری رسانه های محیطی با توجه به اطلاعات زیر وجود دارد؟
 5. کدام نوع تبلیغات محیطی مناسب کدام معبر بر اساس خصوصیات معبر می باشد؟
 6. آیا محدوده هایی از شهر وجود دارد که پتانسیل ایجاد یک رسانه را داشته باشد؟آن مکان کجاست و چرا؟
 7. اگر مخاطب یک نوع از خدمات یک گروه از جامعه است آن گروه کجاست و پر مسیر ترین حرکت آنها بر اساس اماکن مهم شهر کدام می باشد؟
و بسیاری از سوالات دیگر که پاسخ آنها از طریق تحلیل های مبتنی بر مکان قابل استخراج بوده و به رشد کسب و کار و اطلاعات نهاد های مربوطه کمک فراوان خواهد کرد تا استراتژی درست را در نظارت و رشد کسب و کار اتخاذ نمایند.
نتیجه نهایی و خروجی:
نتایج و تحلیل های مکانی صورت گرفته در قالب نرم افزار از قبل پیش بینی شده مناسب برای ارائه این خدمات ارائه خواهد شد و تحلیل ها در قالب لایه های جغرافیایی بر روی هم قرار گرفته و در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
نمایی از خروجی پردازش های مکانی در قالب نرم افزار که برای سیستم های بانکی تهیه شده است