مدیر امور اجرایى ١٣٧ : سامانه ی۱۳۷ نبض شهر را در دست می گیرد
کت وشلوار نپوشیده، خیلی ساده است .محاسنش رو به سپیدی رفته و چهره اش بیشتر از سنش نشان می دهد .
 
وقتی به او می گویم پیر شدید میگوید: کمرم را بسته ام تا خواسته های مردم انجام شود.
 
از صدایش پیداست فشار کار بالاست و میخواهد کاری کند
...

جمع‌آوریِ اطلاعات و داده‌ها از سطح شهر از طریقِ پرسش‌نامه یا مصاحبه با شهروندان شاید یکی از سخت‌ترین کارها در روندِ تهیه‌ی طرح‌های شهری و مطالعاتی باشد. مخصوصا اگر پای مدیریتِ یک کلان‌شهر در میان باشد که نیاز است با شهروندان ارتباط مستقیم داشته باشد و نیازها و مطالباتِ آنان را به طورِ مستمر پایش کند. اما سامانه‌ی
...